A Z-FORM KFT ÁLTALÁNOS MEGRENDELŐI FELTÉTELEI


1) Az általános megrendelői feltételek hatálya

Az általános megrendelői feltételek mindazon szerződésekre vonatkoznak, amelyeket a Z-FORM Kft., mint megrendelő termék, áru szállítására vagy szolgáltatás igénybevételére köt.


2) A szerződés tárgya, terjedelme

A Z-FORM Kft ajánlatkéréseiben pontos műszaki és gazdasági információkat ad, és feltételezi, hogy a beérkező ajánlat pontosan fedi az előírt követelményeket, valamint az ajánlattevő elfogadta a Z-FORM Kft. általános megrendelői feltételeit. Az ajánlattevő köteles felhívni az ajánlatkérő figyelmét az esetleges eltérésekre.
Ajánlatkérések alkalmával a Z-FORM Kft általános szabályként 6 hónapos ajánlati kötöttséget ír elő az ajánlat átvételétől számítva.
A Z-FORM Kft. a szerződő partnerére hárít minden olyan felelősséget, amely az ajánlatkéréstől, ill. megrendeléstől való eltérő teljesítésből adódik. Ennek elkerülése végett a Z-FORM Kft. elvárja, hogy a beszállítói minden olyan körülményre felhívják a megrendelő figyelmét, amely az ajánlatban nem tisztázott.


3) Képviselet

A Z-FORM Kft-t a szerződéskötéskor főszabályként az ajánlatkérő, ill. megrendelést aláíró személy képviseli.


4) Teljesítés

Az átadás-átvétel, a teljesítés helye a megrendelő Z-FORM Kft 1103 Budapest, Gyömrői u. 128. sz. alatti székhelye. A teljesítés tényét, helyét és idejét a megrendelő aláírásával igazolja. A megrendelőnek 10 munkanap áll rendelkezésére a teljesítés mennyiségi és minőségi igazolására. A számla befogadásának feltétele és kelléke a teljesítést és átvételt igazoló dokumentum másolatának csatolása.
A Z-FORM Kft fenntartja a jogot arra, hogy - amennyiben a szolgáltatás, szállítás jellege ezt indokolja - az átadás-átvétel után is észrevételt tegyen, esetleges kifogásait, a feltárt hiányosságokat írásban közli szerződő partnerével.


5) Árak

A Z-FORM Kft a részére eljuttatott ajánlatokért díjat nem fizet. A beszállító az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlati árhoz is köti magát.
Az ár és egyéb szerződéses feltételek módosítására szerződéskötést követően kizárólag közös egyetértéssel kerülhet sor.


6) Számlázás, fizetési feltételek

A Z-FORM Kft. a megrendelt áru, szolgáltatás ellenértékét számla alapján banki átutalással a termék, szolgáltatás - dokumentummal igazolt - hiánytalan és hibátlan átvételét követően egy összegben egyenlíti ki.
A Z-FORM Kft a számlát az átvételt követő 60 napon belül köteles kiegyenlíteni, 15 napon belüli teljesítés esetén 3 % szkonto érvényesítésével.


7) Garancia

A Z-FORM Kft mint megrendelő az ő megrendelőivel szemben vállalt fokozott felelősségre is tekintettel 2 éves garanciát kér. Összetett, több szerződő partner együttműködését feltételező, hosszú megvalósítást jelentő feladatai során többlet garanciára vonatkozó igényét fenntartja, ilyen esetben ennek módjáról és mértékéről a szerződésben külön rendelkezni kell.


8) Késedelem, kár

A Z-FORM Kft mint megrendelő saját határidő kötelezettségeire tekintettel a pontos teljesítéshez minden esetben ragaszkodik. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke 5 ezrelék/naptári nap, de minimum 500 Ft/naptári nap. A késedelemből származó ezen igényét megrendelő a szerződő partner külön értesítése nélkül automatikusan érvényesítheti.
A Z-FORM Kft fenntartja a jogot, hogy beszállító által okozott hibás, késedelmes teljesítés esetén -póthatáridő kitűzése nélkül - a kötbért meghaladó kárigényét is beszállítója felé érvényesítse. Beépítés és tovább-feldolgozás esetén a kárigény kiterjed arra a követelésre is, amely abból adódik, hogy a beépítés, tovább-feldolgozás során más anyagok, termékek, szolgáltatások is károsodnak.


9) Tulajdonjog fenntartása

A Z-FORM Kft mint megrendelő a saját tevékenységére és speciális kötelezettségeire tekintettel nem járul hozzá, hogy a részére szállító-szolgáltató szerződő partner a szállítást követően a tulajdonjogát fenntartsa.


10) Szerzői jog

Abban az esetben, ha a Z-FORM Kft mint megrendelő és szerződő partnere között létrejött szerződés alapján olyan alkotás jön létre, amely a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelem alá eső alkotás, akkor a felhasználási jog időkorlátozás nélkül kizárólag a Z-FORM Kft-t illeti.


11) Titoktartás

A Z-FORM Kft mint megrendelő kiköti, hogy szerződő partnere teljes titoktartásra köteles, tartozik megőrizni minden olyan információt, amely a szerződés előkészítése, teljesítése, vagy a kapcsolattartás során tudomására jutott. Amennyiben a szerződő partner nem természetes személy, akkor ez a kötelezettség a jogi személy alkalmazottaira, tagjaira is kiterjed, ez utóbbi esetben a tagok, alkalmazottak esetleges titoksértése esetén a jogi személy vállal felelősséget.


12) A szerződés módosítása

Az írásban megkötött szerződés módosítása kizárólag írásban történhet. A Z-FORM Kft mint megrendelő részéről a szerződés módosítással kapcsolatban bármilyen érdemi nyilatkozatot kizárólag a szerződés aláírója, illetve az a személy tehet, akit a szerződésben kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelölt személyként jelöltek meg.


13) Alkalmazott jog

Az alkalmazott jog a magyar, eltérő megállapodás hiányában a szerződés jellegéből adódóan a Ptk. szállítási és vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


14) Jogviták

A Z-FORM Kft mint megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses partnereivel esetleg felmerülő vitát közvetlen egyeztetéssel zárja le.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.


15) Érvényesség

Amennyiben az általános megrendelői feltételek valamely előírása jogszabályba ütközne, úgy a feltételek nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.


Budapest, 2011. október

KAPCSOLAT
Cégünk új telephelyre költözött:

H-1103 Budapest,
Gyömrői u. 108-126.

Tel: +36 1 477 1001

sales@zform.hu
tovább... térkép