ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztató a Z-FORM Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft (1103 Budapest, Gyömrői u. 128.) szerződés előkészítési és szerződéskötési gyakorlatáról.

 1. Az általános szerződési feltételek továbbiakban úgyis mint ÁSZF rendeltetése, hogy igény esetén előzetesen adjon tájékoztatást a Z-FORM Kft szerződéses gyakorlatáról és határozza meg azokat a szerződési feltételeket, amelyekről ha nem rendelkeznek a szerződő partnerek, akkor az egyes konkrét szerződések részévé válnak, vagyis esetenként alkalmazandó speciális szerződési feltételek hiányában ezt kell irányadónak tekinteni. Ezért az ÁSZF minden, a Z-FORM Kft mint vállalkozó (szállító) által kötendő szerződés mellékletévé válik, annak elválaszthatatlan részét képezi.

 2. A Z-FORM Kft szerződéseit minden esetben írásba foglalja. A szerződés előkészítése során mindent megtesz annak érdekében, hogy az valamennyi műszaki és gazdasági információ birtokában, kölcsönösen elfogadott feltételek között jöjjön létre. Amennyiben a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, akkor a visszaigazoláskor a Z-FORM Kft azt feltételezi, hogy megrendelője az általános értékesítési feltételeket megismerte és elfogadta. Ez a feltételezés azon alapul, hogy akkor, amikor a Z-FORM Kft a majdani megrendelőjének kiadja az ajánlatot, akkor az hivatkozik az általános értékesítési feltételekre az alábbiak szerint: "Az ajánlat érvényessége: .hónap / nap / dátum. Az ajánlatban nem részletezett kérdésekben a Z-FORM Kft által közzétett általános értékesítési feltételek az irányadók, mely a Z-FORM Kft a honlapján (www.zform.hu) elérhető".

 3. A Z-FORM Kft a hozzá akár szóban, akár írásban beérkező megkeresésekre írásban reagál, általános szabályként a megkeresést követő 15 napon belül a részletes ajánlatot elkészíti.

 4. Az ajánlat a műszaki és gazdasági feltételek mellett tartalmazza a Z-FORM Kft ajánlati kötöttségére vonatkozó nyilatkozatot is.

 5. A szerződést érvényesen létrejöttnek akkor kell tekinteni, ha megkötésére írásban került sor és abból egyértelműen kiderül a szerződő partnerek egybehangzó akaratnyilvánítása, vagyis a szerződéskötési szándékot egyértelművé tevő dokumentumok mindkét félnél teljes körűen rendelkezésre állnak.

 6. A Z-FORM Kft részéről a szerződést a szerződés megkötésére jogosult személy írja alá, ugyanezt kéri szerződő partnerétől is. Amennyiben a szerződő partner részéről az aláíró vagy aláírók nem a kötelezettségvállalásra kompetens személyek lennének, akkor az ebből esetlegesen előforduló károkból adódóan a Z-FORM Kft-t hátrány nem érheti.

 7. Az ajánlattétel önmagában még nem jelent szerződéses kötelezettséget. Nem minősülnek konkrét szerződés ajánlatnak a különböző szakmai kiadványokban, rendezvényeken, oktatásokon publikált információk.

 8. A már hatályosan írásban létrejött szerződést módosítani ugyancsak írásban kell. A véleményeltérésre, módosításra, kiegészítésre vonatkozó egyoldalú nyilatkozatok a már elfogadott szerződéses feltételeket nem módosíthatják.

 9. Az ajánlati ár mindig nettó árat jelent, az ajánlatban a szerződés tárgyára, a teljesítés helyére és időpontjára, a szerződő partnerek státuszára hivatkozással meg kell jelölni azt, hogy az ár általános forgalmi adót tartalmaz-e vagy sem, ha igen, akkor ennek milyen a mértéke. Az ajánlati ár nem tartalmazza az esetleges illetékeket, speciális költségeket és díjakat, de a szállítási költséget és a biztosítási díjat igen, az ajánlat elkészítésekor ismert feltételek között.

 10. A szerződés létrejöttét követően a megrendelő csak rendkívüli, elháríthatatlan ok megléte és igazolása esetén állhat el a szerződéstől, de elállás esetén is köteles megtéríteni a Z-FORM Kft részéről az előkészítés során vállalt feladatok ellenértékét, illetve a már megtörtént szállítások vagy igénybe vett szolgáltatások ellenértékét.

 11. A Z-FORM Kft a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül kiszámlázza a szerződéses összeg 35 %-át előlegként, annak pénzügyi teljesítését szerződő partnerétől a szerződés érvényes létrejöttét követő legfeljebb 8 napos határidővel várja. Amennyiben a szerződő partner határidős kötelezettségének nem tenne eleget és írásbeli felhívásra késedelmesen fizet, akkor a szerződésben vállat szállítási (teljesítési) határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a szerződő partner előlegfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére az eredeti fizetési határidőt követő 30 napon túl sem tenne eleget, akkor a Z-FORM Kft a szerződéstől elállhat és követelheti a szerződés előkészítése és részbeli teljesítése alapján az addig felmerült költségei megtérítését. A Z-FORM Kft a szerződéstől elállhat, ha a megrendelője az ajánlatban foglalt adatszolgáltatási, tervszolgáltatási, együttműködési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget.

 12. Az általános fizetési feltételekhez tartozik, hogy a 35 % előleg kifizetése után a szerződéses összeg további 50 %-a a szerszám első próbájakor esedékes.

  A fennmaradó 15 % a minőségi átvételkor, de legkésőbb a kiszállítást (átadás-átvételt) követő 30 napon belül esedékes, gumi szerszám esetén kiszállításkor.

 13. Késedelmes teljesítés esetén a Z-FORM Kft késedelmi kamatként a számla esedékességének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékben jogosult érvényesíteni.

 14. A szerződésben foglaltak teljesítésének helye eltérő megállapodás hiányában a Z-FORM Kft mint vállalkozó székhelye. Ettől eltérő esetben a teljesítés helyéről és időpontjáról, a szállítás módjáról a konkrét szerződésben kell rendelkezni.

 15. A leszállítás tényét minden esetben szállítólevélen kell igazolni, utalva a szerződésszerű teljesítésre, a gyártási próba vagy próbák megtörténtére vagy esedékességére. Az átadás-átvétel időpontjától a kárveszély a megrendelőre száll át.

 16. Az általános szavatosság 6 hónap, mely minden esetben az átadás-átvétel időpontjától számítandó.

 17. Esetleges hibás vagy hiányos teljesítés esetén a Z-FORM Kft elsősorban javítás vagy pótlás útján tesz eleget kötelezettségének. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, írásos megállapodással lehet. Amennyiben a megrendelő részéről bármilyen műszaki beavatkozás történik, akkor ez a garancia elvesztését jelenti.

 18. Az átadás-átvétel megtörténte után a kárveszély a megrendelőre hárul.

 19. A szerződés teljesítése során létrejövő szellemi termék, a kivitelezés során megvalósuló egyedi eljárás a Z-FORM Kft szellemi termékének tekintendő, azt sem a szerződé partner, sem harmadik személy nem jogosult írásos engedély nélkül részben sem nyilvánosságra hozni, továbbadni, felhasználni.

 20. Az itt nem szabályozott kérdésekről az egyes egyedi, konkrét szerződésekben kell rendelkezni, továbbá a Z-Form Kft. vitás esetekben - akár műszaki, akár gazdasági kérdésekről van szó - közvetlenül egyeztet szerződött partnerével, célja a problémák megoldása úgy, hogy az mindkét fél számára elfogadható legyen. Amennyiben a vita békés úton nem lenne rendezhető, akkor bírósági eljárás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróságnál folyhat. (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) A választott bíróság szervezetére és működésére vonatkozó eljárási szabályok német nyelven is elérhetők az alábbi címen: www.mkik.hu (Választott Bíróság / Eljárási szabályok).

 21. Az itt közölt általános értékesítési feltételek érvényesek akkor, ha a szerződés létrejött és a Z-FORM Kft nem fogadta el kifejezett írásos nyilatkozattal a megrendelő esetleges általános szerződési feltételeit.


Budapest, 2006. április

KAPCSOLAT
Cégünk új telephelyre költözött:

H-1103 Budapest,
Gyömrői u. 108-126.

Tel: +36 1 477 1001

sales@zform.hu
tovább... térkép